Etisk uppförandekod inom ABENA-koncernen

ABENA har gjort det möjligt att rapportera misstänkta oetiska beteenden, såsom ekonomisk brottslighet, allvarliga brott mot säkerheten på arbetsplatsen, fysiskt våld, hotfullt beteende eller sexuella trakasserier. Om du är anställd på ABENA, affärspartner eller på annat sätt knuten till ABENA är du välkommen att använda ABENAs visselblåsarsystem för att rapportera misstankar om oetiskt beteende. 

GotEthics

För att säkerställa professionell hantering av sådana rapporter samarbetar vi med GotEthics. När du fyller i en rapport får de den via internet. Din rapport kommer sedan att vidarebefordras till ABENA. Det är upp till dig att bestämma vem som ska få rapporten: om den ska skickas till ordförande för ABENA-koncernen, vår VD eller internrevisionsteamet. De kommer då att godkänna och övervaka all efterföljande hantering av ditt inrapporterade ärende. 

Den information du lämnar kommer alltid att behandlas i strikt förtroende. Vi accepterar även anonyma ärenden, som kommer att hanteras på samma sätt som all annan kommunikation. 

Alla personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med gällande regler kring individens integritet och rätt till skydd av personuppgifter, och personuppgifterna kommer endast att användas i samband med hantering av det rapporterade ärendet. 

Visselblåsarsystemet

Du kan känna dig trygg närhelst du kontaktar visselblåsarsystemet. En anmälan som gjorts i god tro kommer aldrig att leda till negativa konsekvenser för dig eller bemötas med repressalier. Visselblåsarsystemet får dock inte missbrukas och grundlösa anmälningar som har gjorts för att skada eller misskreditera en kollega eller en tredje part kan leda till disciplinära påföljder eller rättsliga åtgärder. 

Vi värdesätter ert stöd och samarbete för att hjälpa ABENA att växa som ett företag som tar etiska frågor på allvar – oavsett hur du är knuten till organisationen.

Så här använder du ABENA:s visselblåsarlinje 

  • Din anmälan och rapport kommer alltid att behandlas konfidentiellt. 
  • Du kan välja att vara anonym. 
  • Anmälningar som görs i god tro kommer aldrig bemötas med repressalier.
  • Oberoende av den anmälan som görs kommer alla fall att behandlas med professionalism.  
  • Vi kommer alltid att följa upp anmälningar. 
  • All kommunikation kommer att hanteras via systemet – så behåll ditt ärendenummer och lösenord för att logga in.
Visselblåsarlinjen